Integritetspolicy


Personuppgifter

Fitnessbutiken värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Fitnessbutikens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Fitnessbutiken samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Fitnessbutiken i Väst AB , (”Fitnessbutiken”/”vi”), org. nr 556798-9123 , Norrlandsgatan 1 , S-441 57 Alingsås, Sweden, telefon 0322-180 95, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Fitnessbutiken behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kommer även att användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.
Fitnessbutiken använder Googles annonstjänster. De annonsfunktioner som Fitnessbutiken använder sig av via Google Analytics är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Fitnessbutiken iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av Fitnessbutiken verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Fitnessbutiken använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Fitnessbutiken sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Fitnessbutikens åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in.
Fitnessbutiken vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Fitnessbutiken förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Fitnessbutiken korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Fitnessbutiken. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Fitnessbutiken inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Fitnessbutiken förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Cookies

Läs mer om cookies och hur vi hanterar dem här

Sammanställnig av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Orderhistorik
Tre år efter att du senast varit aktiv hos Fitnessbutiken, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Orderhistorik
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Fitnessbutiken och våra samarbetspartners varor genom e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Information om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av och vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med.
Två år efter att du senast varit aktiv hos Fitnessbutiken, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig tillgång till orderhistorik. Fullföljande av avtal om Fitnessbutikenkonto
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett Fitnessbutikenkonto